"תקנון שימוש באתר האינטרנט "גם וגם

כללי

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט gamvegam.net "גם וגם" (להלן: "האתר"). האתר הינו אתר המפרסם את מוצריהם ושירותיהם של עסקים חברתיים ועמותות. לתשומת לב המשתמשים באתר, אתר זה אינו אתר מכירתי ואין אפשרות רכישה וסליקה באתר.

"גם וגם" חרטה על דגלה מתן שירות איכותי ללקוחותיה ובפרט למשתמשי אתר האינטרנט. לפיכך השקיעה רבות באתר זה ביצירת ממשק ידידותי ונוח למשתמש. תנאי השימוש המפורטים להלן נועדו מחד, על מנת להציג בפני המשתמש באתר ו/או הרוכש הפוטנציאלי של המוצרים המוצגים באתר את מלוא ההתחייבויות כלפיו ומאידך גם את התחייבויותיו שלו על מנת לאפשר חוויית משתמש ברורה ומוצלחת.

תקנון זה חל על כלל משתמשי האתר (להלן – המשתמש/המשתמשים), ומהווה הסכם בין המשתמש לבין "גם וגם". כל גולש הרוכש שירותים או מתעתד לרכוש או לקבל מידע באמצעות האתר וכן מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון והנו מסכים לכל הוראותיו. אם אינך מסכים/ה לאמור בתקנון זה, כולו או חלקו, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

מובהר, כי "גם וגם" רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת התקנון והשימוש באתר על פי תנאי התקנון חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך השימוש באתר ובשירותים יהווה אישור בדבר הסכמת המשתמש לשינויים אלה. הנוסח העדכני של תקנון זה יימצא בכל עת באתר ומומלץ לעיין בהוראותיו בכל כניסה מחודשת לאתר זה על מנת לעמוד על השינויים/עדכונים שחלו בו.

המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של "גם וגם" ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ובהתאם להוראות כל דין.

המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש במידע המפורט לעיל ומאשר באופן בלתי חוזר, כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו בכל אופן שהוא ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

המשתמש מודע לכך, שהתמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

כל האמור בתקנון זה מתייחס כמובן לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

אבטחת מידע ופרטיות

 

"גם וגם", וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם "גם וגם" ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאים להשתמש במידע המופיע בטופס ההצטרפות על מנת לספק למשתמש את המידע והשירותים המבוקשים באופן האופטימלי. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו כל שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

חרף האמור ייתכן שחלק מהמידע האישי יועבר לצדדים שלישיים על מנת שניתן יהיה לספק למשתמש שירות אופטימלי וטוב יותר. המשתמש מאשר את האמור בסעיף זה ומתחייב שלא להעלות כל טענה בעניין כנגד "גם וגם" ו/או מי מטעמו.

משתמשי האתר מצהירים, כי ידוע להם כי גם וגם אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות ו/או עסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש וכדומה.

"dCookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

 

"גם וגם" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא גם וגם אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה שלא בידיעתה ו/או בהסכמתה.

 

קניין רוחני

 

כל הזכויות באתר לרבות זכויות הקניין ,מלל, תמונות וכדומה הינם רכושה הבלעדי של "גם וגם" ו/או צד ג' אשר התיר לגם וגם לפרסמו באתר, בהתאם לחוקי זכויות היוצרים במדינת ישראל.

זכויות אלה יחולו, בין השאר, על האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, הנתונים באתר לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, תמונות (צילומים וציורים), עיצובים, איורים, טקסט, גרפיקה וכדומה המוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

מבלי לגרוע מן האמור, "גם וגם"  הינו הבעלים הבלעדי של מאגר הנתונים, התמונות, התכנים, סודות המסחריים, עיצוב האתר, יישומים ו/או כל חומר ומידע אחר המופיע באתר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למסור לצד שלישי ו/או לעשות שימוש עסקי/מסחרי במידע או בחלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את גם וגם ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

 

אחריות

 

כאמור אתר "גם וגם" הינו אתר המפרסם את מוצריהם ושירותיהם של עמותות ועסקים חברתיים וככזה  אינו אתר מכירתי ואין אפשרות קניה/סליקה באתר.

מובהר, כי גם וגם איננה מייצרת את המוצרים אלא משווקת בלבד ועל כן, במידה והמוצר פגום ו/או גורם לנזק כלשהו לגוף ו/או לרכוש בעל האתר לא יהיה אחראי בשום אופן לפיצוי. על המשתמש לפנות ליצרן בכדי להסדיר את הנושא.

כאמור "גם וגם" אינם מייצרים מוצרים כלשהם ולכן אינם אחראים בכל אופן שהוא גם בכל הנוגע לביטול עסקאות ו/או החזר של מוצרים כלשהם. הרוכש מסכים ומאשר בזאת באופן בלתי חוזר שבקשות להחזרים ו/או ביטול עסקה יעשו בהתאם ובכפוף להוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והרוכש רשאי לבטל את הרכישה בהתאם להוראות חוק זה כמפורט להלן, באמצעות פניה ליצרן. בכל מקרה מתחייב הרוכש שלא להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד גם וגם בנושא זה.

למען הסר ספק, לגם וגם לא תהיה כל אחריות למוצר בכל אופן שהוא ובפרט, אך לא רק, לטיבו, איכותו, בטיחותו, חומרי הייצור וכדומה.

מכל מקום רצוי לנקוט באמצעים סבירים לשימוש במוצר בהתאם לחומרים והמרכיבים של אותו מוצר ו/או הוראות היצרן שבאריזת המוצר. יודגש כי האחריות- תוקפה והיקף תחולתה תהיה בהתאם להקשר של המוצר, מרכיביו, ספקיו ומדיניות הספק כאמור. במידה ואין פירוט לתחזוק המוצרים, הכללים המחייבים יהיו כמקובל בשוק ו/או בהתאם להוראות של הספק הכל בהתאם להקשר ולנסיבות המקרה והמוצר. 
מובהר, כי היות וחלק מהמוצרים המפורטים באתר זה מיוצרים בעבודת יד ייתכנו סטיות במידות ובגימור המוצרים, ולמשתמשי האתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד גם וגם ו/או מי מטעמה ו/או כנגד היצרן ו/או מי מטעמם בנושא זה.

המשתמש מודע ומסכים לכך, שכל מידע הרלוונטי המוצג באתר ו/או ובקטלוגים, לגבי מוצרי האתר, טיבם, איכותם, חומרי הייצור וכדומה נמסרו לבעל האתר על ידי ספקים של אותם מוצרים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים וכך הדבר בנוגע לכל נזק לגוף ו/או לרכוש שעלול להיגרם מהשימוש במוצרים. "גם וגם" לא תהיה אחראית לכל נזק לגוף ו/או לרכוש.

בעל האתר לא יהיו חלק ממחלוקות בין הצדדים השונים, כגון (אך לא רק) לקוחות ו/או ספקי האתר. הלקוח מצהיר, כי יישא בעלות ההתגוננות של בעל האתר ובכלל זה הוצאות שכ"ט עו"ד, אגרות וכיוצא בזה ככל שיהיה צד להליך בו יועלו טענות כלפי כל צד אחר הקשור לאתר כגון שליחים צד ג' (חברת שליחויות) וכדומה.

בשום אופן בעל האתר לא יישא באחריות ישירה ו/או עקיפה בנזק ישיר ו/או עקיף ו/או הסתמכותי ו/או אחר לרבות בכל נושא אחר לרבות פגם בייצור ו/או איכות המוצר.

עם זאת בעל האתר יעשה מאמץ סביר כחלק מהשירות באתר לטפל בכל פניה אחרת ולפשר (בין הצדדים השונים- כל סכסוך שניראה כי בעל האתר יכול להועיל) ככל שישנה מחלוקת בין הלקוח לאיזשהו גורם הקשור לאתר. כל המידע המופיע באתר הנו נכון ומדויק עד כמה שניתן. ייתכן והאמור באתר או בחלק ממנו איננו מידע שלם או מלא, וכן ייתכן כי נפלו טעויות טכניות או אחרות אשר יתוקנו על ידי גם וגם באופן מידי עם היוודע לה עליהן. גם וגם אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו.

לגם וגם לא תהיה כל אחריות בגין מידע המופיע באתר כפי שנמסר על ידי צדדים שלישיים ואינה אחראית למידת הדיוק של מידע זה. למרות זאת, החברה תנקוט בכל האמצעים שבידיה על מנת לוודא שכל המידע הרלוונטי שמקורו בצדדים שלישיים יהיה מדויק עד כמה שניתן.

גם וגם איננה יכולה להתחייב שהאתר יפעל ללא תקלות או  הפסקות, ללא טעויות, ויהיה חסין מפני פריצה, נזקים, תקלות תוכנה וחומרה או  בקווי התקשורת לאתר, בין אם אצל גם וגם ובין אם אצל ספקיה, והמשתמש/רוכש מאשר ידיעה זו מראש.

גם וגם אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע ולמשתמש/רוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד גם וגם בהקשר זה.

גם וגם לא תישא באחריות לכל נזק שהוא עקב חדירה בלתי מורשית למידע באתר ו/או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד גם וגם בעניין זה. למען הסר ספק מובהר, כי היות ומדובר באתר אינטרנט במרחב מקוון, לא ניתן להבטיח באופן וודאי ומלא את המידע באתר מפני גורמים חיצוניים.

קישורים לאתרים נוספים

ייתכן ובאתר יופיעו קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים. מובהר כי אין ולא תהיה לגם וגם כל אחריות על אתרים אלה בכל אופן שהוא. בנוסף, קישורים אלה אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת וכל הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלה הנו באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.

 

שונות

 

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

גם וגם רשאית כאמור לעדכן מעת לעת את המידע המצוי באתר או חלק ממנו ולמשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים באתר.

גם וגם רשאית להעביר ו/או להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצידה לפרסם את הדבר באתר.

המשתמש מסכים שתשדורות מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין גם וגם כל קשר ו/או יחסים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות, אך לא רק, תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש, כפופים לחוקי מדינת ישראל בלבד. הסמכות המשפטית הבלעדית בנוגע לכל מחלוקת, במידה ותהיה, כולל כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז בלבד.

המשתמש מסכים ומאשר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אליו באמצעות דואר אלקטרוני או בטלפון למטרות קידום מכירות ושיווק מוצרים. במידה והנו מעוניין להפסיק שירות זה יודיע על כך לחברה בדואר אלקטרוני.

במידה ויקבע שסעיף כלשהו או חלק ממנו בתקנון זה אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיף הרלוונטי יוחלף בסעיף תקף ואכיף אשר תוכנו תואם, עד כמה שניתן, את כוונת הסעיף המקורי ויתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.

משתמש אשר אינו מסכים לכל כללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון תנאי שימוש זה , אינו מורשה להשתמש באתר ומתבקש לא לעשות בו כל שימוש.

 

                                                                                                שימוש נעים,

צוות "גם וגם"